Bazı alüminyum dökümler dizayn gereği çok kompleks iç boşlukları haizdir. Kompleks şekilli boşlukların kokil kalıp ile sağlanamadığı durumlarda çözünen balmumu maçalar yöntemi uygulanır.

Çözünen balmumu maçalar veya geçici modeller su veya zayıf  asitlerde çözünen balmumundan yapılır. Bu maçalar model kalıbı içine yerleştirilir, bunların çevresine normal olarak kullanılan model balmumu enjekte edilir; sonra zayıf bir asit solüsyonu yardımı ile çözünen balmumu ortamdan uzaklaştırılır, tek parça halinde ve gereken boşlukları haiz model elde edilir. Bir başka yöntemde; kopleks şekilli modellerin ayrı parçalar halinde ayrı kalıplarda yapılıp sonra bir araya getirilmesi şeklindedir.

İnvestment kalıplama ile döküm yapmanın teknik yönden büyük avantajlarına karşılık, yöntemin sınırlanmasında en önemli rol yüksek maliyet olmaktadır. Ancak talaş kaldırma veya genel tanımı ile mekanik işlemin olamadığı veya belirli bir parça için, başka alternatif üretim yönteminin daha uygun olmadığı durumlarda, İnvestment yönteminin seçiminde ekonomikfaktör ikinci sıraya geçmektedir. İnvestment döküm en çok uygulanan yöntemdir. Keza çok sert ve yüksek aşınma direncine sahip alaşımlar gibi işlenmesi pratik olarak çok zor olan veya dövülebilmesi zor olan alaşımlardan üretilecek parçalar için İnvestment kalıplama ile döküm en çok tercih edilen yoldur.

Hassas alüminyum döküm yönteminde, harcanan bir modelin etrafı, oda sıcaklığında seretleşen bir refrakter çamurla sarılarak hazırlana bir kalıp kullanılır. Genellikle balmumu veya plastikten hazırlana model daha sonra ergitilerek veya yakılarak kalıp boşluğu meydana getirilir. Bu nedenle investment döküm yöntemine ”lost wax” veya ”harcanan balmumu yöntemi” adı verilir.

Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan modeller ağaç veya metalden olup tekrar tekrar kullanılabilirler. Bu yöntemle kalıp harcanan tiptendir. İnvestmentdökümde ise model, metal bir kalıp içinde teşkil edilir ve bu model seramik kalıbın yapımında kullanılır. İnvestment döküm yönteminde; model, kalıp ve gereğinde kullanılan seramik maçalar, harcanan tiptendir, bir başka deyimle tekrar kullanılamazlar.

İnvestment döküm yönteminin avantajları:

1- Konvensiyonel döküm yöntemleri ve makinayla işleme yolundan imalizor veya bazen imkansız olan kompleks şekilli parçaların kitle üretimi bu yöntemle  mümkün olmaktadır.

2- Diğer döküm yöntemlerine  nazaran daha yüksek boyutsal hassasiyet, daha düzgün yüzey ve ince detay kısımların daha hassas elde edilmesi imkanını verir.

3- Yöntem ergitilip dökülebilen bütün metallere uygulanabilir.

4- 25 kg.ağırlığa kadar dökümler ve bazende 400 kg.’ya kadar parçalar bu yöntemle üretilebilir.

5- İnvestment döküm yolu ile elde edilen parçaların hemen hemen hiçilave işlem gerektirmemesi, ”kolay işlenebilir metal seçimi” faktörünü ortadan kaldırmaktadır.

6- Bu yöntem ile gren boyutu, gren yönlenmesi ve yönlenmiş katılaşma gibi metalurjik faktörler yakından kontroledilebilmekte ve bu sayede mekanik özellikler de kontrolaltında tutabilmektedir.

7- Vakum veya koruyucu atmosfer altında dökülmesi gerekli olan metal veya alaşımlara da bu yöntem kolaylıkla uygulanabilmektedir.

8- İnvestment döküm yönteminde tek parça kalıp kullanıldığından ayırma yüzeyi yoktur ve parça üzerinde, diğer döküm yöntemlerinin ürünlerinde olduğu gibi, bu yüzeyin izi bulunmaz.

Yöntemin sınırladığı durumlar aşağıda özetlenmiştir:

1- Bu yöntemle üretilecek parça boyutu ve ağırlığı,gerek fiziksel gerekse ekonomik nedenlerle ve de kullanılacak teçhizatın kapasitesi ile sınırlanmıştır. Genel olarak yöntem, en avantajlı şekilde ağırlığı 5 kg.’ı geçmeyen parçalar için uygulanır.

2- Daha büyük döküm parçaları için (5-25 kg.)başlangıçtaki teçhizat maliyeti oldukça yüksektir.