Alüminyum kum kalıba döküm daha ziyade yaşkum ile hazırlanan kalıplarla gerçekleştirilir. Yaş kum: SİO2 tanecikleri, kil, su ve diğer ilavelerin meydana getirdiği plastik bir karışımdır. Yaş terimi ihtiva ettiği nem yüzünden verilmiş olup, kuru kum karışımından olan farkını belirtmektedir. Yaş kuru kum kalıbın başlıca avantajları, büyük fleksibilitesi  yanında kil, su ve diğer ilavelrein tazelenmesi ile defalarca kullanılabilmesi ve en ucuz kalıplama yöntemi oluşudur. Yaş kum kalıba döküm yöntemi, kalıbın daha yüksek mukavemet ve erezyon direncine  sahip olması gerektiği durumlarda  ve daha yüksek  boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesinin istendiği hallerde sınırlanırlar. Bu durumda diğer kalıp türleri tercih edilir.

Alüminyum dökümlerin büyük bir kısmı kum kalıpta yapılır. Genel bir ortalama olarak 1 ton döküm için 4 ila 5 ton kum gereklidir. Bu miktar dökülen metalin cinsine, parça büyüklüğüne ve kalıplama tekniğine bağlı 1/4 ila 10/ton döküm arasında değişebilmektedir.

Alüminyumda kum kalıba dökümde hatasız ve kaliteli üretim yapmak; alaşım bileşimi, ergitme yöntemi, döküm şekli ve katılaşmayı kontrol eden soğuma şekli yanında, kalıplama tekniği ve bilhassa kalıp malzemesi özelliklerine büyük ölçüde bağlı olmaktadır.

Kalıp malzemesinin esas görevi döküm boşluğu şeklini meydana yetirmek ve bu şekli, sıvı metal dökülüp katılaşana kadar saklayabilmektedir.

Kalıp malzemesi başlıca üç bileşenden meydana gelir:

1) Gerekli refrakter özelliği sağlayan kum taneleri,

2) Kum içinde doğal olarak bulunan veya sonradan ilave edilen bağlayıcı,

3) Bağlayıcı etkisi ile kum tanelerinin birbirini tutmasına imkan veren ve dolayısıyla kumu uygun bir kalıp malzemesi haline getiren su.

Alüminyum Kum kalıplara yapılan ve en çok kullanılan alüminyum döküm usulüdür. Alüminyum kum kalıp ile yapılan alüminyum döküm iki şekilde uygulanır;

a. Çıkarılabilen model
b. Bozulabilir model
  • Bozulabilir model yöntemi çok yaygın değildir.
  • Çıkarılabilen model yöntemi çok yaygın olarak kullanılır.
  • Kum kalıba döküm denildiği zaman çıkarılabilen model yöntemi anlaşılmalıdır.
Bozulabilir model kullanılan teknikte modeller bozulabilen maddelerden (Polystrien) yapılırlar ve kum içerisinde bırakılırlar. Alüminyum kalıba dökülünce model sıcaklığın etkisi ile buharlaşır ve oluşan boşluğu maden doldurur.
Alüminyum kum kalıba döküm işlemini iyi anlayabilmek için bir kalıbın nasıl hazırlandığını bilmek ve iyi bir döküm için hangi etkenlerin önemli olduğunu bilmek gerekir. Bu etkenler;
  1. Kalıplama işlemi
  2. Model
  3. Kum
  4. Maçalar
  5. Mekanik teçhizat

Hassas alüminyum döküm yönteminde, harcanan bir modelin etrafı, oda sıcaklığında seretleşen bir refrakter çamurla sarılarak hazırlana bir kalıp kullanılır. Genellikle balmumu veya plastikten hazırlana model daha sonra ergitilerek veya yakılarak kalıp boşluğu meydana getirilir. Bu nedenle investment döküm yöntemine ”lost wax” veya ”harcanan balmumu yöntemi” adı verilir.

Kum kalıba döküm yönteminde kullanılan modeller ağaç veya metalden olup tekrar tekrar kullanılabilirler. Bu yöntemle kalıp harcanan tiptendir. İnvestmentdökümde ise model, metal bir kalıp içinde teşkil edilir ve bu model seramik kalıbın yapımında kullanılır. İnvestment döküm yönteminde; model, kalıp ve gereğinde kullanılan seramik maçalar, harcanan tiptendir, bir başka deyimle tekrar kullanılamazlar.

İnvestment döküm yönteminin avantajları:

1- Konvensiyonel döküm yöntemleri ve makinayla işleme yolundan imalizor veya bazen imkansız olan kompleks şekilli parçaların kitle üretimi bu yöntemle  mümkün olmaktadır.

2- Diğer döküm yöntemlerine  nazaran daha yüksek boyutsal hassasiyet, daha düzgün yüzey ve ince detay kısımların daha hassas elde edilmesi imkanını verir.

3- Yöntem ergitilip dökülebilen bütün metallere uygulanabilir.

4- 25 kg.ağırlığa kadar dökümler ve bazende 400 kg.’ya kadar parçalar bu yöntemle üretilebilir.

5- İnvestment döküm yolu ile elde edilen parçaların hemen hemen hiçilave işlem gerektirmemesi, ”kolay işlenebilir metal seçimi” faktörünü ortadan kaldırmaktadır.

6- Bu yöntem ile gren boyutu, gren yönlenmesi ve yönlenmiş katılaşma gibi metalurjik faktörler yakından kontroledilebilmekte ve bu sayede mekanik özellikler de kontrolaltında tutabilmektedir.

7- Vakum veya koruyucu atmosfer altında dökülmesi gerekli olan metal veya alaşımlara da bu yöntem kolaylıkla uygulanabilmektedir.

8- İnvestment döküm yönteminde tek parça kalıp kullanıldığından ayırma yüzeyi yoktur ve parça üzerinde, diğer döküm yöntemlerinin ürünlerinde olduğu gibi, bu yüzeyin izi bulunmaz.

Yöntemin sınırladığı durumlar aşağıda özetlenmiştir:

1- Bu yöntemle üretilecek parça boyutu ve ağırlığı,gerek fiziksel gerekse ekonomik nedenlerle ve de kullanılacak teçhizatın kapasitesi ile sınırlanmıştır. Genel olarak yöntem, en avantajlı şekilde ağırlığı 5 kg.’ı geçmeyen parçalar için uygulanır.

2- Daha büyük döküm parçaları için (5-25 kg.)başlangıçtaki teçhizat maliyeti oldukça yüksektir.