Kokil kalıptan döküm ile yapılan alüminyum döküm parçanın refrakter bir pota içerisindeki (Al) katı metalinin ergime noktasına kadar ısıtılmasında, metal ile temas halinde bulunan gazlar reaksiyona girebilirler. Bu reaksiyon özellikle oksijenle olur. Katı metal ile katı refrakter  arasındaki reaksiyon o kadar yavaştır ki çoğu kez ihmal edilebilir.

Oksijen yada sıvı metal içinde çözünebilir veya üzerinde filim veya toz halinde bileşik bileşik olarak toplanıp sonradan cürufa katılabilir. Ergimiş oksijen hemen her zaman çok zararlıdır. Oksijen kontrolü ve giderilmesi, vakum da ergitme ve deoksidasyon gibi özel tekniklerle gerçekleştirilir.

Bazı alaşımlarda oksidasyon reaksiyonundan sıvı metal’den istenmeyen elementlerin giderilmesi için yararlanılır; Bir elementin diğeri ile reaksiyona girme kaabiliyeti ”kimyasal potansiyel” ile ifade edilir. Her reaksiyonda bir enerji değişimi söz konusudur. Kimyasal potansiyel kullanmaya elverişli veya serbest olan enerjinin ölçüsü olup, reaksiyon için itici gücü teşk,leder. Birçok element için reaksiyon potansiyeli veya serbest enerjisi tesbit edildikten sonra bunların karşılıklı kimyasal reaktivileri mukayese edilebilir. Mukayese datalara serbest enerji veya kimyasal potansiyel diyagramları olarak gösterilir.

Alüminyum döküm ve kokil kalıba dökümde ergitme işleminde kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan bileşim değişimleri, kimyasal termodinamiği konuları olan homojen ve heterojen denge kanunları ve reaksiyon kinetiği ile incelenir. Diğer değişimler ise doğrudan basınç ve sıcaklık değişkenleri ile açıklanabilir.

Alüminyum Metal Ergitme, metalin uygun fırınlarda ve yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyonlar ve ısı ile ergitilmesidir. Bu işlem, yatay ve düşey fırınlarda yapılabilir. Yatay fırına reverber fırın, düşey fırına ise yüksek fırın örnek verilebilir. Demir ve kurşun daima düşey fırınlarda ergitilir ve fırınlarda metalurjik kök kömüru yakıt olarak kullanılır.

Metalurjik kök kömürünün sabit karbon (C) yüzdesinin yüksek; uçucu madde, kül ve kükürt yüzdesinin düşük olması makbuldur. Porozitenin yüksek, mekanik özelliklerin fazla olması istenir. Böylece düşey fırınlarda redükleyici (indirgeyici) gaz ortamı sağlanmiş olur. Bu ergitmeye Redüktif ergitme denir. Bir de oksidan gaz atmosferinde Oksidan ergitme vardır.

Şirvanlı Alüminyum Döküm fabrikamızda 1200 kg kapasitede ana ergitme ocağı, 600 kg’lık iki adet, 300 kg’lık iki adet ve 150 kg’lık bir adet elektrikli bekletme ocağına sahiptir. Alüminyum ergitme işlemi 680-7500C arasında yapılmaktadır. Ergitme işleminde kullanılan alüminyum külçenin içeriği dökülecek malzemenin istenilen özelliklerine göre değişiklik gösterir.