a) Genel : Püskürtme ile dökülmüş parçaların işleme masrafı yoktur veya pek azdır. Bundan başka püskürtme ile dökülmüş parçaların yüzey­leri düzgün ve hızlı soğuma dolayısıyla ince yapılı ve mukavemetlidir. Dö­külecek madenin cinsine göre 5.000-100.000 döküm yapılır. Fakat kalıp­lar, şekilleri karışık olduğundan pahalıdır. Bu sebeple dökülecek parçaların adedi 5000 den az olmamalıdır.

b) Püskürtme döküm alaşımları : Püskürtme dökümde kullanılan alaşımlar uzun zaman sıvı halde kal­makla bozulmamalı, yani alaşımı teşkil eden madenler biribirinden ayrıl­mamalıdır. Bundan başka, alaşımlar, kalıbın ve makinenin demir kısımla­rına etkimemelidir. Kullanılan başlıca alaşımlar : kurşun, kalay, çinko, alüminyum ve magnezyum alaşımlarıdır.

c) Püskürtme döküm kalıpları : Bunlar, dökme demir, karbonlu çelik, alaşımlı çelik ve nadiren de demir olmayan madenlerden, meselâ : bakır veya nikelden yapılır. Döküm sıcaklığı alçak alaşımlar için iyi cins kar­bonlu çelik, yüksek sıcaklıklar için özel alaşımlı meselâ : %1,5 karbon, %10-15 krom ihtiva eden çelik kullanılır. Alüminyum sıvı halde iken kalıba tesir ettiğinden alüminyum alaşımlarının dökümünde silisyumu çok dökme demir veya krom – vanadyumlu çelik kullanılır.

d) Püskürtme döküm makineleri :
Bunlar iki tarzdadır :

  1. Pistonlu makineler.
  2. Basınçlı hava makineleri.

1. Pistonlu püskürtme döküm makineleri: Kalay, kurşun ve çinko alaşımları gibi alçak sıcaklıkta ergiyen alaşımlar için kullanılır. Alaşım çoğunlukla mazotla, nadiren de kok veya elektrikle ısıtılan madenden bir depoda bulunur. Buradan bir piston ve kanallar vasıtasiyle kalıba gön­derilir.

2. Basınçlı havalı püskürtme döküm makineleri: Alüminyum ve bakır alaşımları gibi oldukça yüksek sıcaklıkta ergiyen alaşımlar için­dir. Bu makinelerde pistonun işini basınçlı hava görür. Piston kullanılır­sa yüksek sıcaklığın tesiri ile silindire kaynar ve demirden yapılan piston alüminyumun kimyasal etkisi altında kalır.

Basınçlı dökümü yöntem ve teknik olarak şu şekilde ikiye ayırabiliriz.

1-) Püskürtme (Enjeksiyon) döküm ki bu dökümde sıcak hazneli makinalar kullanılır yani ergitme makinanın üstünde yapılır. Ayrıca püskürtme döküm yöntemi ergimiş metali kalıba basınçlı hava veya pistonla iten iki ayrı makina tarafından gerçekleşebilir.

2-) Pres (Basma) döküm ki bu yöntemdeki makinalarda da soğuk hazneli makinalar kullanılır ve ergime sıcaklığı 1000°C’nin üstünde olan metal ve alaşımlar içindir. Ergitme makinanın dışında yapılmaktadır.