İşlem görmemiş alüminyum alaşımlarının Mikro-yapısı kaba taneli ve homojen bir tane büyüklüğüne sahip değildir. Homojen ve ince taneli Mikro-yapı elde etmek için bu alaşımlara ısıl işlem uygulanır veya Mn ve Ti ilavesi yapılır. Isıl işlem uygulanan alüminyum alaşımları üç grupta toplanabilir:

a-Özel ötektik (Alpaks) alaşımlar,

b-Nikelli, karışık alaşımlar,

c-Titanla tane inceltilmiş bakırlı alaşımlar

A) Özel ötektik (Alpaks) alaşımları

Silisyum miktarının (%10-13) yanında manganez (%0,3 Mn), magnezyum (%0,3 Mg)ve bakır (%0,8 Cu) da içerirler. Bu alaşımlara oda sıcaklığında yaşlandırma ısıl işlemi uygulanır. Çekme ve sertlik değerlerinde artış meydana gelirken uzama değerlerinde azalma meydana gelir. Kum dökülmüş bakırlı (%13 Si %0,3 Mn %0,8 Cu) ve bakırsız (%13 Si %0,3 Mn) bir ötektik alaşımın; Çekme dayanımı: 16-18 kg/mm2 , Isıl işlem uygulanmış ötektiğin (%13 Si %0,5 Mn %0,3 Mg); Çekme dayanımı: 23-25 kg/mm 2 , Uzama: %16-18 olmaktadır.

B) Nikelli, karışık alaşımlar

Bunlar Y alaşımları ve RR alaşımları olarak iki grupta toplanır. Nikel alaşımın ısıl özelliklerini iyileştirir. Az miktarda magnezyum katılması, özellikleri etkilemeden nikel miktarını azaltmayı sağlar. Bu alaşımlara bütün işlemlerden önce homojenleştirme  ısıl işlemi uygulanır. Alaşımın özellikleri yapısında bulunan bileşiklere (NiAl3, Mg2 Si) göre değişir. Ergime sıcaklıkları bileşiklere göre farklılaşır.

Nikelli alüminyum alaşımlarına uygulanan ısıl işlem;

510 0C’de 6 saat ısıtma, Kaynar suda su verme, Son aşama olarak, oda sıcaklığında 5 gün veya kaynar suda 1 saat yaşlandırma işlemine tabi tutmadan ibarettir.Alaşıma giren elementlerin etkileri ve oranları aşağıdaki gibidir:

%3,5-4,5 Cu, ısı iletkenliği ve şok dayanımı %2-2,5 Ni, tane inceltme ve sıcak özellikler %0,6-1,5 Si, çekme dayanımının azalması ve akıcılığın artması %1,2-1,6 Mg, korozyon direnci sağlar.Bu alaşımların genleşme katsayıları yüksek, akıcılıkları azdır. Döküm özellikleri çok iyi değildir.

C) Titanla tane inceltilmiş bakırlı alaşımlar

AP33 alaşımı : %95 Al, %4,5 Cu, %0,5 Ti ve eser halinde Si ve Fe bulunan alaşım tipidir. Su verme ve yaşlandırma ısıl işleminden sonra ;Çekme dayanımı : 30-35 kg/mm2, Akma dayanımı : 22-25 kg/mm2, Uzama : %4-8 olur.

APM alaşımı : %95 Al, %4,5 Cu, %0,25 Mg, %0,25 Ti ve eser halde silisyum ve demir bulunan alaşım tipidir. Alaşıma, 520 0C sıcaklıkta tavlandıktan sonra su verilir. Su verme işlemini takiben oda sıcaklığında en az 5 gün bekletilerek yaşlandırılır. Çekme dayanımı : 33-37 kg/mm2, Akma dayanımı : 22-25 kg/mm2, Uzama : %5-12 olur. Titanla tane inceltilen alüminyum alaşımlarının kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. En fazla büyük parçaların kum dökümünde tercih edilmektedir.

Alaşıma titan, titantetraklorür veya titanlı bir alaşım olarak karıştırılır. Bu alaşımlarda çok ince çatlaklar oluşma ihtimali vardır. Akıcılıkları azdır ve dökümcülükte kullanımları dikkat istemektedir.

Alaşıma titan, titantetraklorür veya titanlı bir alaşım olarak karıştırılır. Bu alaşımlarda çok ince çatlaklar oluşma ihtimali vardır. Akıcılıkları azdır ve dökümcülükte kullanımları dikkat istemektedir.

Alüminyum-Çinko alaşımları
Döküme elverişli ve hazırlanması kolay olan bir alaşımdır, fakat kullanım alanı giderek azalmaktadır. Alaşım içerisindeki çinko oranı %0-13 arasında değişir. Alaşımda çinkodan dolayı çatlak oluşturabilir. En önemli avantajı çinkodan dolayı bu alaşımın ucuz olmasıdır. Mekanik özellikleri geliştirmek için alaşıma Cu ilavesi yapılabilir. Korozyon direnci iyi değildir. Eskiden karterlerin yapımında kullanılmıştır. %10-13 Zn + %2-3 Cu + Al (kalan)
Alüminyum-Bakır alaşımları
Hazırlanmaları ve dökümleri kolaydır. Yeterli bir ısı iletkenliği ile iyi bir şok ve ısı dayanımı vardır. Gerektiğinde ısıl işlemlerde uygulanabilir. Bu alaşımların mekanik özellikleri çok geniş bir aralıktadır. Kum dökümdeki %8 Cu içeren alaşım en düşük dayanım sergilerken (12-16 kg/mm2, uzama değerleri %1-4), kokil dökümde 12-18 kg/mm2, uzama değerleri %1-5 arasında değişmektedir. Akma dayanımı da 7-8 kg/mm 2 ’dir. %5 Cu içeren alaşımı çok iyi mekanik özellikler sergilemektedir. %12 Cu içeren alaşımın kum dökümdeki çekme dayanımı 16-18 kg/mm 2  metal kalıba döküldüğünde 18-22 kg/mm 2 dir. Uzama değerleri de sırasıyla %0,5-1 ve %0,3- 1,5’dir. Akma dayanımı da 9-14 kg/mm 2 ’dir.
Alüminyum-Silisyum alaşımları
Bu alaşımlar en önemli alüminyum alaşımlarıdır. AlSi13 alaşımı ötektik Mikro-yapı verir. Bu alaşım “Alpaks” veya “Silumin” olarak da adlandırılır. Akıcılığı çok iyidir. Katılaşma aralığı ötektik olduğu için sıfırdır yani saf metal gibi davranır. Çekmesi %1,1’dir. Soğuk dayanımı iyi iken, sıcak dayanımı düşüktür. Korozyon dayanımı bakırlı alaşımlardan daha iyidir. Özellikleri sıvı halde katılan cüruf gidericiler ve tane incelticiler ile iyileştirilir. Böylece Mikro-yapıda ince taneli ve homojen bir dağılım gözlenir. Serbest silisyum bulunmaz. Tane inceltme sodyum, florürler (NaF) ve alkali metallerle yapılır. Kokil dökümlerde tane inceltme işlemi pek yapılmaz. Bu alaşıma giren çok az miktardaki demir, alaşım içerisinde iğnemsi Mikro-yapı veren bir bileşik olarak kristallenir ve alaşımı önemli bir ölçüde zayıflatır. Bu iğnemsi Mikroyapıyı küreselleştirmek için manganez ilavesi (%0,3-0,5 Mn) yapılır. Manganez alaşımın yorulma dayanımını da arttırır.