Bazı alüminyum dökümler dizayn gereği çok kompleks iç boşlukları haizdir. Kompleks şekilli boşlukların kokil kalıp ile sağlanamadığı durumlarda çözünen balmumu maçalar yöntemi uygulanır.

Çözünen balmumu maçalar veya geçici modeller su veya zayıf  asitlerde çözünen balmumundan yapılır. Bu maçalar model kalıbı içine yerleştirilir, bunların çevresine normal olarak kullanılan model balmumu enjekte edilir; sonra zayıf bir asit solüsyonu yardımı ile çözünen balmumu ortamdan uzaklaştırılır, tek parça halinde ve gereken boşlukları haiz model elde edilir. Bir başka yöntemde; kopleks şekilli modellerin ayrı parçalar halinde ayrı kalıplarda yapılıp sonra bir araya getirilmesi şeklindedir.

İnvestment kalıplama ile döküm yapmanın teknik yönden büyük avantajlarına karşılık, yöntemin sınırlanmasında en önemli rol yüksek maliyet olmaktadır. Ancak talaş kaldırma veya genel tanımı ile mekanik işlemin olamadığı veya belirli bir parça için, başka alternatif üretim yönteminin daha uygun olmadığı durumlarda, İnvestment yönteminin seçiminde ekonomikfaktör ikinci sıraya geçmektedir. İnvestment döküm en çok uygulanan yöntemdir. Keza çok sert ve yüksek aşınma direncine sahip alaşımlar gibi işlenmesi pratik olarak çok zor olan veya dövülebilmesi zor olan alaşımlardan üretilecek parçalar için İnvestment kalıplama ile döküm en çok tercih edilen yoldur.

Maçalar kalıp boşluklarına sokulan ve kapladıkları kısımların döküm yapıldıktan sonra oyuk olarak çıkmasını sağlayan şekillerdir. Maçalar tamamen sıcak sıvı metalin içine sokulmuş oldukları için aşınma, kırılma, termik şok ve metal sızmasına engel olacak özellikte olmalıdır. Ayrıca dökümden sonra kolay dağılabilmelidir. Metal, seramik vb.olabilen maçalar arasında en çok kum esaslılar kullanılır. Ancak maçaların kullanılışı yalnız iç boşluklarla sınırlanmamaktadır.

Maçalar ”maça kutusu veya maça sandığı” adı verilen tahta kutularda hazırlanırlar. Maça kutuları, çok basit tek parça kutulardan çok karmaşık ve çok parçalı kutulara kadar değişen şekillerde olabilir. Maça kumları, kutu içinde dövülerek, sarsılarak veya üflenerek sıkıştırılır.

Maça  Özellikleri

Pişirmeden önce hazırlanan maçalardan beklenen başlıca özellikler şunlardır:

a) Pişirmeden önce ve pişirme esnasında şekillerini koruyabilmelidirler.

b) Çabuk ve doğru şekilde pişebilmelidirler.

c) Sıvı metal ile temas haline gelince imkan nispetinde az gaz çıkarmalıdır.

d) Döküm esnasında meydana gelen gazların kolay uzaklaşmasını temin için yeterli gaz geçirgenliğine sahip olmalıdırlar.

e) Akan sıvı metalin aşındırıcı etkisine karşı koyabilecek yeterli sertliğe sahip olmalıdırlar.

f ) Metal sızmasına karşı koyacak yüzey özellikleri olmalıdır.

g) Döküm sıcaklığındaki metalin içerdiği ısıya mukavemet edebilmelidir.

h) Gerek döküm sıcaklığında,gerekse katılaşmanın başlangıcında sıvı metal ağırlığını karşılayabilecek yeterli sıcak mukavemete sahip olmalıdırlar.

i ) Sıcak yırtılma veya çatlamalara sebep olmayacak derecede dağılabilme özelliğine sahip olmalıdırlar.

j ) Minimum miktarda nem absorplamalıdır; bu husus, kalıp döküm için bir süre bekleyecek ise, veya maçaların depolanması söz konusu ise,özellikle önemlidir.