Maçalar kalıp boşluklarına sokulan ve kapladıkları kısımların döküm yapıldıktan sonra oyuk olarak çıkmasını sağlayan şekillerdir. Maçalar tamamen sıcak sıvı metalin içine sokulmuş oldukları için aşınma, kırılma, termik şok ve metal sızmasına engel olacak özellikte olmalıdır. Ayrıca dökümden sonra kolay dağılabilmelidir. Metal, seramik vb.olabilen maçalar arasında en çok kum esaslılar kullanılır. Ancak maçaların kullanılışı yalnız iç boşluklarla sınırlanmamaktadır.

Maçalar ”maça kutusu veya maça sandığı” adı verilen tahta kutularda hazırlanırlar. Maça kutuları, çok basit tek parça kutulardan çok karmaşık ve çok parçalı kutulara kadar değişen şekillerde olabilir. Maça kumları, kutu içinde dövülerek, sarsılarak veya üflenerek sıkıştırılır.

Maça  Özellikleri

Pişirmeden önce hazırlanan maçalardan beklenen başlıca özellikler şunlardır:

a) Pişirmeden önce ve pişirme esnasında şekillerini koruyabilmelidirler.

b) Çabuk ve doğru şekilde pişebilmelidirler.

c) Sıvı metal ile temas haline gelince imkan nispetinde az gaz çıkarmalıdır.

d) Döküm esnasında meydana gelen gazların kolay uzaklaşmasını temin için yeterli gaz geçirgenliğine sahip olmalıdırlar.

e) Akan sıvı metalin aşındırıcı etkisine karşı koyabilecek yeterli sertliğe sahip olmalıdırlar.

f ) Metal sızmasına karşı koyacak yüzey özellikleri olmalıdır.

g) Döküm sıcaklığındaki metalin içerdiği ısıya mukavemet edebilmelidir.

h) Gerek döküm sıcaklığında,gerekse katılaşmanın başlangıcında sıvı metal ağırlığını karşılayabilecek yeterli sıcak mukavemete sahip olmalıdırlar.

i ) Sıcak yırtılma veya çatlamalara sebep olmayacak derecede dağılabilme özelliğine sahip olmalıdırlar.

j ) Minimum miktarda nem absorplamalıdır; bu husus, kalıp döküm için bir süre bekleyecek ise, veya maçaların depolanması söz konusu ise,özellikle önemlidir.