Basınçlı döküm, metal kalıba döküm yöntemine (her ikisinde de tek­rar kullanılabilen metal kalıp bulunması açısından) çok benzemektedir, aradaki en önemli fark birincisinde metalin kalıba doluşunun basınç al­tında gerçekleştirilmesidir. Basınçlı dökümde metalin kalıba doluş hızının çok yüksek oluşu, çok kompleks şekilli parçaların dökülebilmesine imkân sağlamaktadır.

Burada ingilizce literatür açısından bir açıklama yapmak yararlı olacaktır. Amerikan menşeili literatürde basınçlı döküm (Die Casting), kökü veya metal kalıba döküm ise (permanent mold casting) olarak ge­çer. Oysa Avrupa menşeili literatürde basınçlı döküm (pressure die cas­ting), kokil kalıba döküm ise (gravity die casting) olarak adlandırılmak­tadır. Basınçlı dökümde kalıp kapatılıp kitlendikten sonra, sıvı metal, so­ğuk veya metal sıcaklığına ısıtılmış bir pompa haznesine aktarılır.

Pom­pa sıvı metali süratle besleme sisteminden geçirir, bu esnada kalıp için­deki hava da kaçma deliklerinden dışarı çıkar. Kalıp boşluğu tamamen dolduktan sonra, basınç döküm soğuyuncaya kadar tatbik edilir. Bun­dan sonra kalıp açılır ve döküm parçası dışarı alınır. Kalıp açık durum­da iken içi temizlenir ve yağlanır, sonra kapatılarak önceki işlem tekrar­lanır. Basınçlı döküm yönteminin başlıca avantajları şöyle sıralanabilir :

 1. Metal kalıba kıyasla çok daha karmaşık şekilli parçaların dö­kümü mümkündür.
 2. Kalıplar basınç altında doldurulduğundan, diğer döküm yön­temlerine kıyasla, daha ince cidarlı, «uzunluk/kalınlık» oranı daha yük­sek ve boyutsal hassasiyeti daha fazla olan parçalar üretilebilir.
 3. Özellikle birden fazla boşluk ihtiva eden kalıplar kullanıldığın­da üretim hızı diğer yöntemlerden çok daha fazladır.
 4. Basınçlı döküm yönteminde, parçalar tekrar işlenmeye hemen hemen hiç ihtiyaç göstermiyecek şekilde üretildikleri için, fabrika ek üni­telerin işgal edeceği zemin ve işçilikten tasarruf edilmiş olur.
 5. Dökülen parça boyutlarında bir değişim olmaksızın aynı kalıp­tan binlerce parça üretilebilir.
 6. Daha ince kesitlerin dökülebilmesi, metal maliyetini azaltıcı bir husus olmaktadır.
 7. Basınçlı döküm ürünleri genellikle çok az bir yüzey bitirme iş­lemi gerektirirler.
 8. Bazı alaşımlar (örneğin Al esaslılar) basınçlı döküm yöntemi ile üretildiklerinde, diğer döküm yöntemlerine nazaran çok daha yüksek mekanik özellikler gösterirler.

Basınçlı döküm yönteminde sınırlamalar :

 1. Döküm boyutları sınırlıdır, döküm ağırlığı ender olarak 23 kg’ı aşar ve genellikle 4 -5 kg. civarındadır.
 2. Kalıp dizaynında dökülecek parçanın şekli dolayısıyla yolluk-landırılması ve hava kaçış yollarının yapımı ve yerinin seçimi büyük önem taşır; zira bu faktörlere bağlı olarak kalıp içerisine hava sıkışması söz konusu olabilir ve hapsolan hava da gaz boşluklarına sebep olur.
 3. Komple bir basınçlı döküm makinesi (ana pres, yardımcı ci­hazlar ve kalıplar) oldukça pahalıdır. Bu nedenle yöntemin ekonomik bir değer ifade edebilmesi ancak çok sayıda parça üretimi ile mümkündür.
 4. Birkaç istisna dışında, ergime sıcaklıkları bakır esaslı alaşım­ların ergime sıcaklıklarından daha yüksek olan alaşımlar basınçlı döküm yöntemi ile üretilemezler.